CÔNG TY CỔ PHẦN DATKEYS SOLAR - Dự án

1. Bù Đăng 1 1,185MW
Địa điểm: Bình Phước, Bù Đăng
Công suất (kWp): 1185
Sản lượng (kWp): 1730100
Giảm khí thải CO2: 1
Xem chi tiết
2. Bù Đăng 2 1,185MW
Địa điểm: Bình Phước, Bù Đăng
Công suất (kWp): 1185
Sản lượng (kWp): 1730100
Giảm khí thải CO2: 1
Xem chi tiết
3. Bù Đăng 3 1,185MW
Địa điểm: Bình Phước, Bù Đăng
Công suất (kWp): 1185
Sản lượng (kWp): 1730100
Giảm khí thải CO2: 1
Xem chi tiết
7. Công trình 990kW
Địa điểm: TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Công suất (kWp): 990
Sản lượng (kWp): 1445400
Giảm khí thải CO2: 1
Xem chi tiết
8. Công trình 900kW
Địa điểm: TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Công suất (kWp): 900
Sản lượng (kWp): 1314000
Giảm khí thải CO2: 1
Xem chi tiết
9. Công trình 150kW
Địa điểm: TP. Tây Ninh, Tây Ninh
Công suất (kWp): 150
Sản lượng (kWp): 219000
Giảm khí thải CO2: 1
Xem chi tiết